Föreningsstämman

MORBI SEM

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Alsterns fibernät ekonomisk förening klockan 15:00 söndagen den 25 mars 2018 i Folkets Hus, Sävsjöström.Agenda:

1.Stämmoförhandlingar enlig dagordningen i §16 i stadgarna.

2.Sammanfattning av fiberprojektet, ansökan och förtätningen.

3.Samkväm och servering.


Under punkt 1 §16 Övriga frågor kommer styrelsen att föredraga:

-Styrelsens fortsatta bemyndigande av stämman att avsluta och slutredovisa projektet samt reglera ekonomin.

-Stadgeändring för att anpassa stadgarnas §6 Insats till det rådande förhållandet vid förtätning.


Stadgarna och utförligt underlag för §16 kommer finnas upplagda på hemsidan och kan beställas från sekreteraren.


Under punkt 2 kommer vi även att lämna ordet fritt för återkoppling samt ris och ros från delägarna. Frågorna kan även i förväg ställas till styrelseledamot som sedan tar upp frågan på stämman.


Vi påminner också om möjligheten för medlem att lämna in motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor innan stämman.


Kallelse till stämman sker via post eller epost den 5 mars 2018.

För att vi skall kunna beställa tilltugg och dryck i lämplig mängd vill vi att Du senast den 19 mars 2018 till kassören anmäler deltagande.

Kassören nås på email kassoren@alsternsfiber.se,  mobilen 070-6552730.
Välkomna till en trevlig sammankomst i framtidens tecken!


PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA, ALSTERNS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING DEN 25 MARS 2018.


1.Styrelsen ordförande Bo Davidsson förklarade mötet öppnat. Totalt cirka 35 personer hade hörsammat inbjudan till stämman representerande 30 medlemmar.


2.Stämman valde Bo Davidsson till ordförande samt Anders Karlsson till sekreterare vid stämman.


3.Röstlängden föredrogs av kassören Helen Gustafsson och godkändes.


4.Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Rolf Svensson och André Osvaldsson.


5.Stämman fastslog att stämman blivit utlyst i behörig ordning både genom post eller epost och genom publicering på hemsidan väl inom stadgad period.


6.Dagordningen fastställdes.


7.Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades.


8.Stämman beslutade att fastställa den av kassören presenterade balansräkningen och resultaträkningen samt överföra årets vinst till nästa års balansräkning. Revisor Fredrik Gustavsson rekommenderade i revisionsberättelsen att bevilja ordföranden och styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


9.Stämman beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet åt ordförande och

styrelseledamöterna.


10. Stämman beslutade bifall till styrelsens förslag att ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna och revisorer eller andra förtroendevalda men att bilersättning utgår enligt de statliga normerna för resor till möten som beslöts vid förra stämman.


11. Stämman beslutade om oförändrade regler för avgifter med mera (§§ 6-8). Speciellt fastslogs medlemsavgiften till 300 kronor (inklusive moms) per kalenderår.


12. Stämman omvalde Bo Davidsson till ordförande för en period om ett år.


13. Stämman omvalde Helen Gustafsson, Boo Lundström och Ulrik Lindahl till styrelseledamöter för en period om två år.


14. Stämman omvalde Lars Helde till revisor på två år.


15. Stämman utsåg Ingmar Ericsson, Sven Granflo och Antony Rosberg till valberedning där Ingmar Ericsson skall vara sammankallande.


16. Övriga ärenden:

1.Stadgeändring för §6 INSATS

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring (ändringen markerad med fetstil):


§6  INSATS

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp motsvarande verklig kostnad beslutad av presidiet (ordförande, vice ordförande och kassören) per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. Hela beloppet betalas vid inträde. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.


Den nya lydelsen skall även godkännas vid nästföljande stämma. Ändringen går alltså igenom först 2019.

 


2.Stämman bemyndigade styrelsen att:

Fortsätta driva ärendet mot Länsstyrelsen och övrigt som krävs för att avsluta projektet.


3.Övriga ärenden anmälda av medlemmar.

Inga ärenden har anmälts


17. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.Ordförande vid mötetVid protokolletBo DavidssonAnders Karlsson

Protokollet justerasRolf SvenssonAndré Osvaldsson Styrelsen för Alsterns fibernät
MORBI SEM

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Alsterns fibernät ekonomisk förening klockan 15:00 söndagen den 25 mars 2018 i Folkets Hus, Sävsjöström.Agenda:

1.Stämmoförhandlingar enlig dagordningen i §16 i stadgarna.

2.Sammanfattning av fiberprojektet, ansökan och förtätningen.

3.Samkväm och servering.


Under punkt 1 §16 Övriga frågor kommer styrelsen att föredraga:

-Styrelsens fortsatta bemyndigande av stämman att avsluta och slutredovisa projektet samt reglera ekonomin.

-Stadgeändring för att anpassa stadgarnas §6 Insats till det rådande förhållandet vid förtätning.


Stadgarna och utförligt underlag för §16 kommer finnas upplagda på hemsidan och kan beställas från sekreteraren.


Under punkt 2 kommer vi även att lämna ordet fritt för återkoppling samt ris och ros från delägarna. Frågorna kan även i förväg ställas till styrelseledamot som sedan tar upp frågan på stämman.


Vi påminner också om möjligheten för medlem att lämna in motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor innan stämman.


Kallelse till stämman sker via post eller epost den 5 mars 2018.

För att vi skall kunna beställa tilltugg och dryck i lämplig mängd vill vi att Du senast den 19 mars 2018 till kassören anmäler deltagande.

Kassören nås på email kassoren@alsternsfiber.se,  mobilen 070-6552730.
Välkomna till en trevlig sammankomst i framtidens tecken!


PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA, ALSTERNS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING DEN 25 MARS 2018.


1.Styrelsen ordförande Bo Davidsson förklarade mötet öppnat. Totalt cirka 35 personer hade hörsammat inbjudan till stämman representerande 30 medlemmar.


2.Stämman valde Bo Davidsson till ordförande samt Anders Karlsson till sekreterare vid stämman.


3.Röstlängden föredrogs av kassören Helen Gustafsson och godkändes.


4.Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Rolf Svensson och André Osvaldsson.


5.Stämman fastslog att stämman blivit utlyst i behörig ordning både genom post eller epost och genom publicering på hemsidan väl inom stadgad period.


6.Dagordningen fastställdes.


7.Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades.


8.Stämman beslutade att fastställa den av kassören presenterade balansräkningen och resultaträkningen samt överföra årets vinst till nästa års balansräkning. Revisor Fredrik Gustavsson rekommenderade i revisionsberättelsen att bevilja ordföranden och styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


9.Stämman beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet åt ordförande och

styrelseledamöterna.


10. Stämman beslutade bifall till styrelsens förslag att ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna och revisorer eller andra förtroendevalda men att bilersättning utgår enligt de statliga normerna för resor till möten som beslöts vid förra stämman.


11. Stämman beslutade om oförändrade regler för avgifter med mera (§§ 6-8). Speciellt fastslogs medlemsavgiften till 300 kronor (inklusive moms) per kalenderår.


12. Stämman omvalde Bo Davidsson till ordförande för en period om ett år.


13. Stämman omvalde Helen Gustafsson, Boo Lundström och Ulrik Lindahl till styrelseledamöter för en period om två år.


14. Stämman omvalde Lars Helde till revisor på två år.


15. Stämman utsåg Ingmar Ericsson, Sven Granflo och Antony Rosberg till valberedning där Ingmar Ericsson skall vara sammankallande.


16. Övriga ärenden:

1.Stadgeändring för §6 INSATS

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring (ändringen markerad med fetstil):


§6  INSATS

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp motsvarande verklig kostnad beslutad av presidiet (ordförande, vice ordförande och kassören) per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. Hela beloppet betalas vid inträde. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.


Den nya lydelsen skall även godkännas vid nästföljande stämma. Ändringen går alltså igenom först 2019.

 


2.Stämman bemyndigade styrelsen att:

Fortsätta driva ärendet mot Länsstyrelsen och övrigt som krävs för att avsluta projektet.


3.Övriga ärenden anmälda av medlemmar.

Inga ärenden har anmälts


17. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.Ordförande vid mötetVid protokolletBo DavidssonAnders Karlsson

Protokollet justerasRolf SvenssonAndré Osvaldsson Styrelsen för Alsterns fibernät
MORBI SEM

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Alsterns fibernät ekonomisk förening klockan 15:00 söndagen den 25 mars 2018 i Folkets Hus, Sävsjöström.Agenda:

1.Stämmoförhandlingar enlig dagordningen i §16 i stadgarna.

2.Sammanfattning av fiberprojektet, ansökan och förtätningen.

3.Samkväm och servering.


Under punkt 1 §16 Övriga frågor kommer styrelsen att föredraga:

-Styrelsens fortsatta bemyndigande av stämman att avsluta och slutredovisa projektet samt reglera ekonomin.

-Stadgeändring för att anpassa stadgarnas §6 Insats till det rådande förhållandet vid förtätning.


Stadgarna och utförligt underlag för §16 kommer finnas upplagda på hemsidan och kan beställas från sekreteraren.


Under punkt 2 kommer vi även att lämna ordet fritt för återkoppling samt ris och ros från delägarna. Frågorna kan även i förväg ställas till styrelseledamot som sedan tar upp frågan på stämman.


Vi påminner också om möjligheten för medlem att lämna in motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor innan stämman.


Kallelse till stämman sker via post eller epost den 5 mars 2018.

För att vi skall kunna beställa tilltugg och dryck i lämplig mängd vill vi att Du senast den 19 mars 2018 till kassören anmäler deltagande.

Kassören nås på email kassoren@alsternsfiber.se,  mobilen 070-6552730.
Välkomna till en trevlig sammankomst i framtidens tecken!


PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA, ALSTERNS FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING DEN 25 MARS 2018.


1.Styrelsen ordförande Bo Davidsson förklarade mötet öppnat. Totalt cirka 35 personer hade hörsammat inbjudan till stämman representerande 30 medlemmar.


2.Stämman valde Bo Davidsson till ordförande samt Anders Karlsson till sekreterare vid stämman.


3.Röstlängden föredrogs av kassören Helen Gustafsson och godkändes.


4.Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Rolf Svensson och André Osvaldsson.


5.Stämman fastslog att stämman blivit utlyst i behörig ordning både genom post eller epost och genom publicering på hemsidan väl inom stadgad period.


6.Dagordningen fastställdes.


7.Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades.


8.Stämman beslutade att fastställa den av kassören presenterade balansräkningen och resultaträkningen samt överföra årets vinst till nästa års balansräkning. Revisor Fredrik Gustavsson rekommenderade i revisionsberättelsen att bevilja ordföranden och styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


9.Stämman beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet åt ordförande och

styrelseledamöterna.


10. Stämman beslutade bifall till styrelsens förslag att ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna och revisorer eller andra förtroendevalda men att bilersättning utgår enligt de statliga normerna för resor till möten som beslöts vid förra stämman.


11. Stämman beslutade om oförändrade regler för avgifter med mera (§§ 6-8). Speciellt fastslogs medlemsavgiften till 300 kronor (inklusive moms) per kalenderår.


12. Stämman omvalde Bo Davidsson till ordförande för en period om ett år.


13. Stämman omvalde Helen Gustafsson, Boo Lundström och Ulrik Lindahl till styrelseledamöter för en period om två år.


14. Stämman omvalde Lars Helde till revisor på två år.


15. Stämman utsåg Ingmar Ericsson, Sven Granflo och Antony Rosberg till valberedning där Ingmar Ericsson skall vara sammankallande.


16. Övriga ärenden:

1.Stadgeändring för §6 INSATS

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring (ändringen markerad med fetstil):


§6  INSATS

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp motsvarande verklig kostnad beslutad av presidiet (ordförande, vice ordförande och kassören) per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. Hela beloppet betalas vid inträde. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.


Den nya lydelsen skall även godkännas vid nästföljande stämma. Ändringen går alltså igenom först 2019.

 


2.Stämman bemyndigade styrelsen att:

Fortsätta driva ärendet mot Länsstyrelsen och övrigt som krävs för att avsluta projektet.


3.Övriga ärenden anmälda av medlemmar.

Inga ärenden har anmälts


17. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.Ordförande vid mötetVid protokolletBo DavidssonAnders Karlsson

Protokollet justerasRolf SvenssonAndré Osvaldsson Styrelsen för Alsterns fibernät