Styrelsen

Alsterns fibernät ekonomisk förening har bildats med syftet att i samband med E.Ons kabelarbete skapa och därefter driva ett öppet fibernät som dess medlemmar kan utnyttja. Föreningen har registrerats vid Bolagsverket och styrelse samt revisor har tillsats.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.


Styrelse enligt ordinarie föreningsstämma 20210523

E-post

                                 

Ove Lindahl, Östraby Kvarn ( ordförande)                                       ordforande@alsternsfiber.se

Helen Gustafsson, Lenhovda,(kassör)                                                  kassor@alsternsfiber.se                                             

Ulrika Kinhamer,Merhult  (sekreterare)                                           sekreterare@alsternsfiber.se

Ulrik Lindahl, Singelstorp (ledamot)                                                        ledamot2@alsternsfiber.se

Dan Petersson, Ålatorp (ledamot)Fredrik Gustafsson, (ordinarie revisor)                                                    revisor@alsternsfiber.se

Lars Helde, (revisor)Aktuell info.

2015-02-24

Styrelsearbetet  är nu inne i slutfasen för, att nästa vecka kunna lämna in en ansökan om bidrag, till Jordbruksverket.

Förhandlingar om samläggningen med EON pågår.

Ett par banker har tillfrågats om möjligheten till lån för anslutningsavgiften och verkar positiva. Om du behöver tala med din bank.

2015-03-03

Ansökan om bidrag sammanställdes och sändes vie e-länk till Jordbruksverket (Länstyrelsen).

Enligt beräkning har vi fått ihop 87% av de fast boende inom vårt upptagningsområde och det med övriga faktorer kommer att  ge oss 445 poäng av 500 möjliga för bidragsbedöminigen, borde ge maximalt bidrag (60%).

Det är nu klart att börja upphandla för att kunna samförlägga med E,ON

För fritidshusen har ansökningstiden förlängts till slutet av Mars.


2015-03-11

Nu är ansökan om bidrag sänd till länsstyrelsen (Jordbruksverket) och har blivit registrerad. Vi är en av tre anmälda.

Styrelsen har beslutat anskaffa upphandlingsverktyg enligt lagen om offentlig upphandling. Arbetet med underlag för

materialupphandling har påbörjats. Vi är nu klara för att börja märka upp var grävningen skall ske i Sävsjöström och Singelstorp.

Kallelse till möten för beträffade områden meddelas senare.

Finansieringen för samläggningen med E.ON är klar.


2015-03-24

Upphandlingsunderlagen för material för samlägggning med E.ON samt områdeskartor är framtagna. Avtal med E.ON skrivs i denna vecka. Planeringsmmöte med E.ON hålls 1. April. Ledningsdragningen i Sävsjöström och Singelstorp håller på att planeras. Representanter från Johanstorp deltog i mötet och meddelade att ett stort antal fritidsboende visar intresse att ansluta

sig till fibernätet. Eftersom E.ON är försenade med grävningen förlänger vi anslutningstiden för fritidshusen till Annandag Påsk.


2015-04-01

I dag har delar av styrelsen haft planeringsmöte med E.ON och ONE i terrängen runt om Sävsjöström för att klargöra detaljer runt de olika sträckorna som skall grävas. Grävningen kommer att starta i Möcklelhult senast 14 dagar efter påsk.

Markupplåtelseavtal har tagits fram och markägare som är beträffade kommer att kontaktas av styrelsemedlem. Det gäller endast där stamledningen går fram.

Det har kommit ut nya regler för bidragsgodkännande från Jordbruksverket som innebär att samhällen med mer än 200 invånare har ingen rätt till bidrag. Sävsjöström som är störst har 114 inv. alltså ingen risk.Enligt länstyrelsen kommer det nya systemet inte att påverka vår ansökan negativt. Vi behöver inte ändra något, om det behövs gör länstyrelsen det.

Under helgen kommer viss utstakning av var det skall grävas att påbörjas.


2015-04-14

Nu har grävningarna/plogningen börjat (se bilder under projektet).  Det har varit start möte  etapp Östraby, grävstart månadsskiftet.Startmöte för etapp Sävsjöström blir den 29/4 ev. Grävstart mitten maj.

Underlag för föreningens grävning tas fram under denna veckan för att läggas ut på Nätet nästa vecka där det måste ligga minst 21 dagar och efter utvärdering och tilldelningsbeslutet är verkställt så till kommer det ytterligare 10 dagar innan man kan börja gräva, så en upphandling kan inte göras under 33 dagar om man ska ha någon dag för utvärdering.


2015-04-20

Uppstartmöte för etapp 2 Östraby-Vägershult-Nyalund har hållits i Östraby den 15 april där ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och Ulrik Lindahl deltog. Underentreprenören Uppvidinge LBC börjar arbetet i Östraby v18 där man ansluter till befintlig högspänningskabel. Installationen beräknas vara klar i september.

Uppstart Etapp 1 - Sävsjöström blir den 5 maj. Ordföranden har förhinder – kassören  ansluter. Arbetsstart två veckor senare.

Ordföranden, vice ordföranden och Ulrik sammanställer offertunderlag och styrelsen tar sedan beslut att lägga ut underlag för entreprenadupphandlingen. Underlag klart denna vecka.

Offertunderlag för blåsning och svetsning tas fram av samma gruppering och beslut tas sedan i styrelsen och förfrågan läggs ut därefter.Upphandling av slang - inget nytt, tiden går ut den 28 april. Allt enligt lagen om offentlig upphandling.


2015-04-28

Nu har vi kommit så långt att den första upphandlingen skall utvärderas.Anbuden har öppnats och det var fyra som har  lämnat in. Priserna överensstämmer bra med vad vi kalkylerat..

Efter skattekontroll av de som lämnat anbud kommer tilldelningsbeslut skickas ut och detta sker under torsdagen sen tar det tio dagar innan vi kan börja använda den gjorda upphandlingen.


För övrigt så har styrelsen granskat kartmaterial som skall överlämnas till E.ON så vi inte stoppar deras arbete.

De flesta markavtalen på stamnätets sträckor har vi nu fått in.

Arbete med  underlag för upphandling av grävarbeten samt fibermaterial och blåsning samt svetsning och installation i fastigheter pågår men det är mycket underlag som ska tas fram så dessa två upphandlingarna blir  kostnadseffektiva  och att det inte tillkommer extra kostnader.

När vi fått dessa upphandlingar klara så kan vi sätta priset på anslutningsavgiften.


2015-05-05

Startmöte med E.ON för etappen Sävsjöström är avklarat. Röjning längs grävsträckan har påbörjats och grävningen är på tur

(bilder följer).Vissa justeringar gjordes i kartmaterialet.Nytt avstämningsmöte med E.ON i Juni. Arbetet med entreprenörsupphandlingen är inne i slutfasen.I Östraby har grävningen inte kommit igång men i Merhult löper allt på.

På gott och ont! En styrelsemedlem fick telefonledningen avriven av en skördare.Sånt kan ju hända.


2015-05-28

E.ON´s grävningar är nu igång på alla 3 delarna. På vissa ställen har man stöt på berg vilket försvårar och försenar.

Entrepenadupphandlingsarbetet framskrider och beräknas vara klart i slutet Juni, då först kan styrelsen avgöra hur stor

anslutningskostnad vi kommer att få.


2015-07-14

E.ON´s grävningar har kommit långt. I Merhult-Bohult är det i stort sett färdigt. I Sävsjöström är det färdiggrävt och man är snart framme vid korset i Östraby. I Östraby och Vägershult pågår det för fullt och man tar ingen semester så det blir snart klart.

Upphandlingarna för vår egen grävning och fiberblåsning är klara och tilldelningsbeslut sändes ut i dagarna. Kan först offentliggöras när karenstiden gått ut. Alltså innan slutet av juli kommer styrelsen att meddela kostnaden för anslutningen. Vår kalkyl håller, så det ser bra ut.


2015-07-23

Efter att synat anbuden så har vi kommit fram till följande insatspris per anslutning 17.500kr och då har vi tagit höjd för berg med 5% på grävpriset samt 10% på schakt och fiber installation.

Samt för besiktning av anläggning. Projektering och start av utstakning påbörjas i månadsskiftet juli/augusti med start i Sävsjöström. Vi kommer att hålla möten i respektive ort innan vi påbörja schaktarbete.

Räknar med första mötet för Sävsjöström i senare halvan av augusti där efter så följer Singelstorp, Merhult-Johanstorp, Östraby, Vägershult och avslutar med Skarpåsen förändring av ordning kan bli efter vi haft start möte med entreprenörer för schakt och fiber installation.

I månadsskiftet juli/augusti kommer vi skicka ut avtal mm.


Vi kommer på måndag den 27 juli meddela vilka som vunnit upphandlingen. Detta kommer att kunna läsas på vår hemsida.


2015-07-29

Det är nu klart med samtliga upphandlingar. Materialupphandlingen har gått till Firma Rala. (10 inhämtat förfrågan).Schaktupphandlingen gick till NCC (16 inhämtat förfrågan).Instalationsupphandlingen gick till Eltel Networks (21 inhämtat förfrågan). Nu på Söndag startar en arbetsgrupp inom styrelsen med utstakning i Sävsjöström. Mer senare om när grävningarna börjar.


2015-08-03

Utstakningen för grävningen i Sävsjöström är i stort sett klar.

Under veckan börjar styrelsen sända ut anslutningsavtalen och därtill räkningen på den avtalade summan. Ett följebrev ger närmare information. Byarepresentanterna kommer att vara till hands. Info om byamöten kommer inom kort.


2015-09-07 Det blåses.

Nu är vi igång med att gräva och blåsa fiber.

Inne i Sävsjöström grävs det nu till och runt husen.

Stamkabel mellan Sävsjöström och Östraby är blåst.


2015-10-21

Nu är inkopplingen av nätet i fullgång i Sävsjöström och kommer i stort att vara avklarad i nästa vecka. Vi har dessutom genomfört ett möte med Uppcom och Wexnet  där vi fick lära oss hur vi aktiverar vår anläggning när den är in kopplad. Vi fick också en överblick av det utbud som Wexnet tillhandahåller av internet- telefon och TV -leverantörer.

Grävarbetena fortsätter i övriga orter. Nedan följer en översikt hur långt vi kommit.


Hej

Här kommer lite info om hur vi ligger till i projektet med framgrävning av de sista delarna :


Sävsjöström :

All grävning klar i centrala Sävsjöström , i Åltorp pågår grävning som färdigställs under morgondagen , det som återstår är grävningen till Rostock där vi för närvarande väntar på tillstånd från trafikverket för att komma igenom Älghultsvägen, Karlstorp klart och även delarna utmed gamla Sävsjöströmsvägen.


Möcklehult :

saknas grävning till yttersta delarna pga.

eventuell omprojektering av sträckningen .


Bohult:

Klart


Johanstorp:

Färdigt under dagen , dock saknas godkännande från länsstyrelsen för grävning förbi gamla glasbruket så denna del avvaktar vi fortfarande ,övriga delar helt klara.


Vägershult:

Påbörjas tomtgrävnigar under morgondagen och fortlöper under veckan.


Östraby:

Helt klart


Änghult, åmatorp:

Påbörjas under morgondagen med två maskiner.


Skarpåsen:

Avvaktar tillstånd från länsstyrelsen och trafikverket, i övrigt är sträckningar klara för schakt.


Singelstorp :

Förberedande sondning utförd från Uppcoms nod och genom Storgatan ,en plan är framtagen för att ta fram kanalisation till överföringspunkt i Ängsgatan där byanätet tar vid , avvaktar besked från Uppvidingehus för placering nya brunnar och därefter kan kanalisation tas fram till Ängsgatan av Uppcom.


Inne i singelstorp är sträckning överenskommen från tidigare möte och inväntar länsstyrelsens godkännande ,därefter klart för schakt även här .

Det var alla ställen tror jag .

//Ulrik


2015-10-31

GATLJUS SINGELSTORP

Eftersom det har kommit lite frågor från Singelstorp gällande gatljus.


Alsterns fiber skickade över förfrågan till Uppvidinge kommun om man är intresserad av att samförlägga ledning för gatljus i Singelstorp

Vi meddelade i vår förfrågan att vi behöver svar innan den 26/10 då vi påbörja schaktningen för fiber i byn.

Tyvärr så fick vi beskedet först några dagar senare vilket gör att den första sträckan kom det inte med slang för gatljus.

Ulrik försöker hitta en lösning på detta så även den sträckan blir förberred för gatljus.

Styrelsen


2015-12-16

Till alla som fått fibern inmonterad och de som ännu väntar.

Switchen som ni har fått inkopplad eller får inkopplad kommer föreningen att fakturera först i slutet av Januari för betalning senast sista Februari 2016. På grund av personalproblem och strul med Trafikverket har vi inte lyckats bli färdiga som planerat

men vi arbetar hårt på att vara färdiga till mitten av Januari 2016.

Styrelsen2016-01-11

Hej alla i Alsterns fibernätförening.

Nu är vi snart klara med all grävning,fiberblåsning och montering.

Sista Februari avslutas projektet!! Om det händelsevis är någon som vet att någon i närheten av där vi har grävt etc.har insett att han eller hon nog skulle ha varit med, så är det hög tid att höra av sig!!! Vi har också fått veta att Skanova har för avsikt att stänga kopparnätet ganska inom en nära framtid. Och då återstår endast mobilt nät!!

Inom kort kommer räkningen på Switcharna och även Nätavgiften för de som varit uppkopplade Nov-Dec 2015.

Ha det bra vi hörs


2016-02-11

Hej alla!

Vid senaste styrelsemötet, 11.02.2016, behandlade vi Jordbruksverkets nya förfrågan om kompletteringar för bidrag.

Det krävs en minutiös uppradning av alla kostnader uppdelat på dimensioner, antal meter mm. på allt material som vi använt.

Ett digert arbete för de i styrelsen som har kunskapen.

Som ni förstår innebär detta att allt är färdiggrävt,draget och inkopplat. Nu återstår dokumentering var alla rör, skåp och brunnar befinner sig, i geografin, så att vi kan ge information, så att ingen går och gräver av våra ledningar och vi får avbrott på vårt fina nät!!!

Dessutom har ryktet spritt sig att vi varit framgångsrika i vårt nätbyggande så den 8.2 gjorde Smålandsposten ett reportage som var infört den 9.Feb.

Ha det bra till nästa gång.

Styrelsen


2016-07-14

Hej alla medlemmar,

Enligt ett styrelsebeslut redan i Januari detta år bestämdes att vi måste ta ut en faktureringsavgift på 30.- för hantering och porto för pappersfakturor av nätavgiften och medlemsavgiften.

Den som vill undvika denna kostnad kan få fakturan över e-post. Vänligen meddela kassören om ni så önskar.!!

De två räkningar som varit kommer inte att efterfaktureras.

Medlemsavgifterna kommer att faktureras (300.-) efter sommaren.

Med vänlig hälsning

Styrelsen


2016-11-03

Hej alla medlemmar,

Den som vill temporärt stänga ner sitt abonnemang kan bäst göra det genom att gå in på Wexnet/mina sidor och där stänga av . Viktigt är att man inte bara stänger internetleverantören utan också ser till att nätuppkopplingen stängs av. Annars kommer nätavgiften som vanligt varje kvartal. Kolla upp uppsägningstiden! Det är oftast innevarande månad + 1 månad. Så börja i tid!!

Man kan också ringa Wexnet och be dem göra det, men kolla ändå på mina sidor för att undanröja den mänskliga faktorn.

Styrelsen


2017-01.-19

Hej alla medlemmar,

Styrelsen hade träff i Torsdagskväll och då föreslogs att vi skall ha nästa föreningsstämma den 14 Maj 2017. Boka den dagen, officiell inbjudan följer.

Styrelsen2019 -12-11

Hej alla medlemmar,

Status i strulet med Länsstyrelsens hantering av slutrapporten:

Det tog föreningen 14 månader från startmöte i Östraby kvarn tills hela nätet var upptänt. Dessutom till lägre kostnad än kalkylerat!

Nu har Länsstyrelsen hållit på i 30 månader, om man även räknar in deras strul med hanteringen av delutbetalningen, utan att komma till skott.

Ordföranden och sekreteraren har därför den 11 december haft ett möte med berörda på Länsstyrelsen för att påpeka det absurda i situationen och kräva bättring.

Den ansvariga handledaren (nummer tre i ordningen) menade att alla dokument finns tillhanda och lovade efter påtryckning att hanteringen skall vara klar i januari 2020.
Vad detta nu är värt……….

En liten tröst i sammanhanget är att inga andra slutrapporter har blivit godkända!


Det tål att nämnas att Förvaltningsrätten gått på styrelsens linje och bifallit överklagan efter två års väntan. Således får föreningen ytterligare drygt 23 tusenlappar att lägga till kassan!


För styrelsen i Alsterns fibernät den 11 december 2019

Anders Karlsson, sekreterare